Regulamin zakupów

Zamówienia przekazywane są na terminale firm kurierskich co drugi dzień roboczy. Wynika to z odległości magazynów od najbliższego punktu odbioru .Wysyłki realizowane są w godzinach porannych dlatego zalecamy składanie zamówień nie później niż w dniu poprzedzającym, do godziny 12:00.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy matemate.pl prowadzony jest przez: GOURMET PARTNERS z siedzibą w: UL. EDMUNDA WASILEWSKIEGO 22 / 2 KRAKÓW, kod pocztowy 30-305.
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@matemate.pl, oraz pod numerem telefonu +48 665 150 439.
  3. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.
  4. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące zasad korzystania ze Sklepu Internetowego matemate.pl, który jest dostępny pod adresem: matemate.pl.
  5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. DEFENICJE

  1. Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego matemate.pl.
  2. Użytkownik, Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym matemate.pl
  5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  7. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym.
  8. Konto - konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego, oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, na zaakceptowanych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, umożliwiający wprowadzanie i modyfikowanie danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
  12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
  13. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

   Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Zamówienie złożone przez Kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na stronie www.matemate.pl za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  2. Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w Zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, pod warunkiem że Zamówienie nie jest już zapakowane (automatycznie wytworzona zostaje wtedy faktura której nie można skorygować) lub przekazane firmie kurierskiej.
  3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z Zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sklep Internetowy. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży.
  4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
  6. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu matemate.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek 1.23 % VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu Zamówienia po ustaleniu wagi i wielkości przesyłki. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.
  7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.
  8. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
  9. Okres gwarancyjny zostaje zazwyczaj wymieniony w opisie każdego produktu, długość gwarancji to 24 miesiące a jej bieg rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez Kupującego.
  10. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
  11. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.
  12. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowied zialność z tytułu rękojmi.
  13. Pomimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania należytej staranności Sprzedawca nie gwarantuje,iż prezentowane opisy wraz ze zdjęciami produktów są w pełni zgodne ze specyfikacją producenta i stanem faktycznym. Zastrzegając to nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność podanych parametrów produktów jako podstawy, do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym oraz ich weryfikację w oparciu o strony producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.
 4. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Przelewem bankowym. W przypadku opłaty przelewem, należy dokonać płatności na rachunek bankowy nr: CZ9320100000002800356987. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia. Jego realizacja, w przypadku takiej formy płatności, następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
  2. Przy odbiorze, czyli „za pobraniem”. Forma ta jest obciążona dodatkowym kosztem w wysokości 6,00 zł brutto.
  3. Płatność kartą kredytową.
 5. WARUNKI DOSTAWY

  1. Dostępne są następujące organizacje kurierskie realizujące dostawy towarów: „GLS” lub „DHL”.
  2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
  3. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie. Kurier ma obowiązek poczekać!!!
  4. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
  5. Zamówienia przekazywane są na terminale firm kurierskich co drugi dzień roboczy. Wynika to z odległości magazynów od najbliższego punktu odbioru. Wysyłki realizowane w godzinach porannych zapewniają ekspedycję Zamówień złożonych nie później niż w dniu poprzedzającym, do godziny 12.00.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zgodnie z przysługującym prawem wynikającym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   WZÓR FORMULARZA ZWROTU :

   Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży:

   Nr zamówienia internetowego: ……………………………………….

   Imię i Nazwisko ……………………………………….

   Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………….

   Kod pocztowy, miasto: ……………………………………….

   Nr rachunku bankowego ……………………………………….

   Odstąpienie od umowy sprzedaży: Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem Internetowym matemate.pl, L.p., Nazwa towaru, Kod, Ilość.

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także zwracane towary prosimy wysyłać na adres:

   Olzalogistic - DOMO SERVICE (ZWROT 14 DNIOWY)

   ul. Kościuszki 33 , 43-400 Cieszyn

   tel. +48 512 790 260

   Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

   Data i podpis konsumenta ……………………………………….

   Formularz możesz ściągnąć tutaj.

  2. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący!
 7. REKLAMACJE

  1. Reklamacje zakupionych towarów, składane przez Kupującego, będą rozpatrywane z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
  2. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby matemate.pl – Domoservice UL. EDMUNDA WASILEWSKIEGO 22 / 2 KRAKÓW 30-305, lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@matemate.pl. Ze względu na koszty preferujemy komunikacja elektroniczna.
  3. Sprzedający rozpatrzy reklamację Kupującego bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku nie dochowania przez Operatora Sklepu tego terminu reklamację uznaje się za uzasadnioną.

   - Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

   Olzalogistic - DOMO SERVICE (Reklamacja)

   ul. Kościuszki 33, 43-400 Cieszyn
  4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Operatora Sklepu.
  5. Kupujący może zgłosić niezgodność towaru z umową w okresie 24 miesięcy od dnia wydania zakupionej rzeczy, przy czym na zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy ma dwa miesiące od dnia stwierdzenia niezgodności.
  6. Reklamacje dotyczące przesyłki (towary uszkodzone podczas transportu, uszkodzone opakowanie itd.) należy zgłaszać bezpośrednio w firmie kurierskiej. Zalecamy sprawdzić przesyłkę już przy odbiorze i w przypadku jej uszkodzenia spisać z doręczającym protokół o uszkodzeniu. Wszystkie reklamacje ,są realizowane za pośrednictwem matemate.pl
  7. Zgodnie z wykładnią UOKiK zawartą w poradniku „Przepisy Konsumenckie dla Przedsiębiorców” - strona. 29: „Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez przedsiębiorcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego.
  8. Kupujący jest zobowiązany zgłosić uszkodzenie mechaniczne produktu w terminie nie później niż 7 dni od momentu odebrania zamówienia. Przekroczenie tego terminu zwalnia Sprzedającego i firmę kurierską z odpowiedzialności za to uszkodzenie.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
  2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
  3. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep matemate.pl oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie matemate.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Złożenie zamówienia w sklepie www.matemate.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.
  2. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez www.matemate.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące odpowiednie inne przepisy prawa polskiego w szczególności Ustaw: „O ochronie praw konsumentów” i „O ochronie danych osobowych”.

   WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UNOWY SPRZEDAZY:

   Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży :

   Nr zamówienia internetowego: ……………………………………….

   Imię i Nazwisko ……………………………………….

   Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………….

   Kod pocztowy, miasto: ……………………………………….

   Nr rachunku bankowego ……………………………………….

   Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem Internetowym matemate.pl

   L.p Nazwa towaru Kod Ilość

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także zwracane towary prosimy wysyłać na adres:

   Olzalogistic - DOMO SERVICE (ZWROT 14 DNIOWY lub Reklamacja)

   ul. Kościuszki 33, 43-400 Cieszyn

   tel. +48 512 790 260

   Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


   Data i podpis Kupującego ……………………………………….   Formularz możesz ściągnąć tutaj.
 

Společnost CDI Internet Solutions, s.r.o. žádá o tvůj souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu a reklamy. Reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom ti mohli nabízet přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáš kliknutím na tlačítko „Více informací“. Souhlasíš s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů?

Více informací